O SZKOLE

   Liceum Ogólnokształcące w Puchaczowie powstało w 2002 roku i wchodzi w skład Zespołu Szkół w Puchaczowie, wraz ze Szkołą Podstawową im. Adama Mickiewicza oraz Gimnazjum im. Jana Pawła II.

   W maju 2005 roku pierwsi absolwenci liceum przystąpili do egzaminu maturalnego.

MISJA SZKOŁY

Wszechstronny rozwój osobowy w wymiarach:
- intelektualnym,
- moralnym,
- społecznym,
- duchowym,
- zdrowotnym.

Wychowanie uczniów:
- patriotyczne - kształtowanie tożsamości narodowej,
- estetyczne – kształtowanie potrzeby piękna i wrażliwości,
- etyczne - kształtowanie pożądanych postaw zgodnych z normami moralnymi i obyczajowymi,
- kulturalne - wskazywanie odpowiednich wzorców dotyczących właściwego zachowania się w różnych sytuacjach (kultura języka, kultura osobista),
- kulturowe - uczenie szacunku dla tradycji, krzewienie kultury,
- prospołeczne - uczenia aktywności i ofiarności społecznej, bezinteresownej pracy na rzecz innych, akcentowanie potrzeby otwartości, życzliwości, autentyczności w relacjach międzyludzkich

WARTOŚCI, KTÓRYM SŁUŻYMY:

- Człowiek i jego godność (wierność zasadom etycznym).
- Prawda o poznawaniu świata.
- Umiejętność dokonywania wyborów.
- Odpowiedzialność za swoje czyny i ponoszenie ich konsekwencji.
- Kultura osobista.
- Zdrowy tryb życia.
- Otwartość na świat.
- Szacunek dla kultury rodzimej i europejskiej.
- Poczucie tożsamości narodowej.

CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE:

   Program wychowawczy LO w Puchaczowie stawia wychowanie na równi z kształceniem.
   Podstawowym celem wychowania jest wpojenie wartości określonych w programie wychowawczym LO w Puchaczowie i umożliwienie uczniom ich realizacji oraz rozwój:
- wiadomości moralnej – wiedzy na temat zasad, reguł, wartości i norm obowiązujących w życiu społecznym,
- godności – poczucia własnej wartości,
- świadomości własnych praw,
- odpowiedzialności
- świadomości ponoszenia skutków własnych wyborów i czynów,
- samodzielności,
- tolerancji

Wypływają z tego następujące cele wychowawcze LO w Puchaczowie:
- kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu
- kształtowanie pozytywnego nastawienia do otaczającej rzeczywistości
- tworzenie pozytywnych wzorców
- dążenie do rozwijania zainteresowań uczniów,
wspieranie rozwoju: osobowego, kulturalnego, kulturowego, prospołecznego, - estetycznego, etycznego, patriotycznego,
-
zapoznawanie z regułami życia społecznego jako przygotowanie do pełnienia ról społecznych
- przeciwdziałanie przestępczości prozdrowotnej i higienicznego stylu życia jako formy zapobiegania uzależnieniom,
-
przygotowanie do podjęcia nauki w następnym etapie kształcenia,
motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą.

PARTNERZY W WYCHOWANIU

   Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie w szczególności znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym, poznawali historię i tradycję, regionu, kraju; wzmacniali poczucie więzi emocjonalnej z rodziną, najbliższym otoczeniem, grupą w szkole.

Nauczyciel wychowawca: 

w zakresie kształtowania postaw uczniów:
-
 
wspiera rozwój ucznia i wspomaga rodziców w jego wychowaniu,
-
 
diagnozuje potrzeby wychowawcze, programuje działania, planuje ich realizację i ewaluuje własną pracę (rezultaty),

w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego ucznia:
-
 
potrafi zintegrować zespół klasowy,
-
 
stwarza sytuacje pozwalające doświadczać radości z różnych działań np. kultywowania świąt, uroczystości szkolnych,
-
współpracuje z pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie wspierania rozwoju indywidualnego ucznia,

w zakresie współpracy z rodzicami:
-
 
jest asertywny i kreatywny w zakresie właściwej współpracy z rodzicami,
-
 
jest zaangażowany w sprawy wychowanków i godny zaufania rodziców.

POZOSTAŁE ZAPISY PROGRAMU DOSTĘPNE SĄ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ                                                   

POLECAMY

Ważne informacje dla  maturzystów możesz znaleźć  na stronach:

 - Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
        w Warszawie
       
 www.cke.edu.pl
- Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
        w Krakowie
    
    www.oke.krakow.pl

................

Wydania archiwalne gazetki

  J O O K E  

Polecamy gazetę Jooke redagowaną przez uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Puchaczowie.

Zespół redakcyjny:
redaktor naczelny
- Dariusz Słomka,
zastępca redaktora naczelnego
- Kinga Śledź,
grafik
-  Jakub Gołębiowski, dziennikarze:
p. Krzysztof Smyk,
Monika Pawlak,
Angelika Słomka,
Karolina Ukalska,
Agata Kot,
Weronika Kwiatek,
Patrycja Krzyszczuk.

Opiekun:
p. Aneta Jasielska.

Zapraszamy!!!

 
Zespół Szkół w Puchaczowie  Liceum Ogólnokształcące
ul. A. Mickiewicza 19, 21-013 Puchaczów, tel.: 81 757 51 54, e-mail: zspuchaczow@wp.pl